Skuldsanering

Från och med den 1 november 2016 gäller två skuldsaneringslagar: 

 • skuldsaneringslagen (2016:675)
 • lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare (nedan ”F-skuldsaneringslagen”)

Skuldsaneringslagen gäller ungefär samma kategori av gäldenärer som 1994 och 2006 års skuldsaneringslagar. Det är enbart fysiska personer som kan komma i fråga för skuldsanering. Bolag, föreningar och andra associationer kan i stället, efter omständigheterna, bli föremål för företagsrekonstruktion enligt F-skuldsaneringslagen.

F-skuldsaneringslagen gäller gäldenärer som både bedriver och har bedrivit näringsverksamhet. Näringsverksamheten kan bedrivas eller ha bedrivits antigen som enskild firma eller genom en juridisk person (AB etc.).

Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

Villkor för skuldsanering privatperson

1. Skuldsanering får beviljas om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige.

För att kunna beviljas skuldsanering i Sverige måste gäldenären ha sina huvudsakliga intressen här i landet

2. Skuldsanering får beviljas om gäldenären är insolvent och så skuldsatt att han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid.

Krav på kvalificerad insolvens. Endast gäldenärer med allvarliga och varaktiga skuldproblem ska kunna beviljas skuldsanering. Gäldenären ska vara insolvent, dvs. inte rätteligen kunna betala sina skulder vartefter de förfaller, och denna insolvens ska bedömas bestå under överskådlig tid om inget görs.

3. Om gäldenären är en näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

En gäldenär som har näringsförbud får inte beviljas skuldsanering.

4. Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden

Ett grundläggande krav är att gäldenären har gjort allt för att fullgöra sina förpliktelser innan han eller hon kan beviljas skuldsanering. Vid skälighetsbedömningen beaktas:

 • omständigheterna vid skuldernas tillkomst
 • de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser
 • det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering

5. Om gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering, får skuldsanering beviljas endast om det finns särskilda skäl.

För att kunna få skuldsanering en andra gång krävs särskilda skäl. Tanken är att en gäldenär ska kunna erhålla skuldsanering endast en gång under sin livstid. Från denna huvudregel finns dock ett undantag som säger att i speciella undantagssituationer kan det framstå som godtagbart med en andra skuldsanering. Tillämpningen ska vara mycket restriktiv.

Villkor för skuldsanering företag

F-skuldsanering får beviljas om gäldenären är antingen:

 • en företagare som har varit engagerad i en näringsverksamhet, om hans eller hennes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till denna verksamhet
 • en företagare som är engagerad i en näringsverksamhet, om de skulder som uppkommer i denna rätteligen kan betalas eller om oförmågan att betala dessa skulder endast är tillfällig eller
 • en närstående till en företagare, om den närståendes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till företagarens näringsverksamhet.

F-skuldsanering beviljas inte om:

 • företagarens näringsverksamhet drivs eller har drivits på ett oförsvarligt sätt
 • gäldenären har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud eller
 • gäldenären har ett betalningsutrymme som per kvartal understiger en sjundedel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken

Ansökan om skuldsanering

En ansökan om skuldsanering ska vara skriftlig.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 1. uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,
 2. gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter,
 3. de borgenärer som gäldenären känner till med angivande av varje borgenärs namn, adress och telefonnummer,
 4. en uppskattning av skulden till varje borgenär,
 5. omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser, och
 6. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet.
 7. Uppgifterna ska lämnas av gäldenären på heder och samvete

Hur skuldsanering går till

 • Ett sammanträde får hållas för att avgöra om skuldsanering ska inledas.
 • Om ansökan inte avvisas eller avslås, ska Kronofogdemyndigheten snarast besluta att skuldsanering ska inledas (inledandebeslut).
 • I inledandebeslutet ska det bestämmas vilket belopp som gäldenären ska betala för tiden till dess att frågan om skuldsanering slutligt har avgjorts eller något annat har bestämts. Det ska också bestämmas när och hur betalning ska ske.
 • När ett inledandebeslut har meddelats kungörs detta genast i Post- och Inrikes Tidningar.
 • En underrättelse ska skickas till de borgenärer som är kända i ärendet senast en vecka efter att det har kungjorts att ett inledandebeslut har meddelats.
 • När det finns tillräcklig utredning i ärendet, ska Kronofogdemyndigheten tillsammans med gäldenären upprätta ett förslag om skuldsanering.
 • Förslaget om skuldsanering ska sändas till samtliga kända borgenärer vars fordringar omfattas av förslaget med föreläggande för dem att yttra sig inom viss tid. Av föreläggandet ska det framgå att ett uteblivet yttrande inte hindrar ett beslut om skuldsanering. Föreläggandet ska delges borgenärerna.
 • När tiden för borgenärernas yttrande löpt ut beslutar Kronofogdemyndigheten att skuldsanering ska beviljas, om villkoren för skuldsanering är uppfyllda.

Innehållet i en skuldsanering

I beslutet om skuldsanering ska det bestämmas:

 1. Vilka fordringar som ska omfattas av skuldsaneringen,
 2. En betalningsplan som anger
  • a) det belopp som gäldenären ska betala,
  • b) planens längd och när den löper ut, och
  • c) när och hur gäldenären ska betala,
 3. vilken avgift som Kronofogdemyndigheten ska ta ut,
 4. vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald,
 5. vad som ska gälla för fordringarna, och
 6. när och hur borgenärerna ska få betalt.

Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid. Betalningsplanen börjar löpa från beslutet om skuldsanering.