Affärsjuridik och avtal

Affärsjuridik

Affärsjuridik är det juridiska område som reglerar bolags- och näringsverksamhet. Exempel på grenar inom affärsjuridiken är bolagsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och köprätt. På Wahlgrens får vi ofta många frågor som rör affärsjuridik och avtal. Därför erbjuder vi som redovisningsbyrå även juridisk hjälp. 

Oavsett om du planerar att starta bolag, redan driver bolag eller ska avsluta en verksamhet uppstår löpande affärsjuridiska frågor. Genom att ha tydliga avtal minskar du risken för tvist och ökar bolagets värde. Affärsjuridik och ekonomiska frågor rörande verksamheten kan med andra ord gå hand i hand många gånger. Genom att samla kompetensen inom båda områdena kan du som kund till Wahlgrens Redovisningsbyrå vända dig till oss och få hjälp med det mesta som rör ditt företag. 

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren på dessa. 

Uppdrag inom affärsjuridik

Avtal med kund eller samarbetspartner

Kan ni hjälpa oss att upprätta avtal med ny kund?
Vi har inget skriftligt avtal men har ett samarbete

Avtal kan uppkomma på flera olika sätt. Avtal kan ingås genom att parterna muntligen eller skriftligen överenskommer om något eller genom agerande (t.ex. leverantör levererar tjänster till kund som betalar). Grunderna i ett avtal:

  • ”vem” – parterna
  • ”vad” – åtaganden 
  • ”när” – prestationers tidpunkt
  • ”hur” – hur leverans eller betalning ska gå till
  • ”till vilket pris” – betalningsvillkor 

För undvikande av tvist, eller vid tvist, är det viktigt att ha tydliga avtal som återspeglar relationen med er motpart. Även om muntliga avtal är bindande kan det bli svårt att bevisa vad som överenskommits. 

Vi kan både hjälpa till med allmänna villkor som gäller för flera kunder eller mer specifika avtalsrelationer.

Avtal med ny aktieägare

”Vi har en potentiellt ny aktieägare som är intresserad av att köpa aktier i bolaget, vad ska vi tänka på?”
”Hur ska vi gå till väga för att sälja bolaget?”

Det finns olika anledningar till att det kan vara aktuellt med nya aktieägare/delägare i bolag. I vissa fall handlar det om att få in kompetens som bolaget inte besitter. I sådana fall handlar det ofta om nya aktieägare som är operativt aktiva i bolaget. I andra fall handlar det om att ny aktieägares roll är mer av en investerare som tillför kapital och inte direkt har någon aktiv roll. 

Som köpare är det viktigt att ta reda på vad man faktiskt köper – detta kan t.ex. ske genom en due diligence som innebär att köpare tar del av avtal, skulder, tillgångar, garantier osv. för att bilda sig en uppfattning av bolaget. 

För säljare kan det vara aktuellt med hjälp med värdering av bolaget, men även säkerställa den nya aktieägaren och vad denne ska tillföra. 

Oavsett anledning till ny aktieägare/delägare är det viktigt både för köpare och säljare att tänka på:

Vad ska nya aktieägaren tillföra?
Hur ska rollerna på bolaget se ut?
Vad händer om vi inte kommer överens?
Vad händer om någon vill sälja sina aktier i framtiden?
För att säkerställa att samarbetet fungerar så väl som möjligt och för att minimera risk för tvist i framtiden rekommenderar vi att aktieägaravtal upprättas. Vi kan hjälpa er med upprättande av aktieägaravtal, samarbetsavtal etc.

Avtal – giltighetstid och tolkning

”Den tidigare styrelsen har ingått avtal, gäller det fortfarande?”

Ja, om avtal tecknats av tidigare firmatecknare och avtalet gäller tills vidare (dvs inte har en fast avtalstid) gäller avtalet fortfarande.  

”Vi är inte överens om vad avtalet anger, kan ni hjälpa oss med tolkning? Vad är det som gäller?” 

Avtalstolkning innebär att man dels gör en legal bedömning om vad avtalet faktiskt anger (bokstavstolkning) men vid tolkning tas även hänsyn till avtalet som helhet, kommunikation mellan parterna, omständigheter när avtalet ingicks etc. 

Om det finns oklarheter i avtalet eller ni inte är överens om vad som gäller rekommenderar vi er att ta hjälp av vår samarbetande advokatfirma. 

Hantering av konkurser

”Vår kund har gått i konkurs, konkursförvaltaren begär återvinning – vad ska vi göra?”

Om er kund gått i konkurs och ni erhållit betalning för levererade tjänster finns vissa regler om återvinning. Dessa innebär att konkursförvaltaren kan ha rätt att återvinna vissa transaktioner som varit så kallat otillbörliga. I dessa situationer tar man t.ex. hänsyn till när i tiden ni erhöll betalning (var det kort innan konkurs), hur er historik med kunden ser ut etc. 

Vi på Wahlgrens kan hjälpa er att utreda er situation närmare för att se vilka möjligheter till betalning ni har.

Kontakta Wahlgrens

Hör av dig på det sätt som passar dig, tillsammans kommer vi sedan fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig, inom både juridik och redovisning.

Kostnadsfritt första möte för rättslig rådgivning

Wahlgrens erbjuder våra kunder juridisk rådgivning inom alla typer av affärsrättsliga frågor och samarbetar med advokatfirma specialister inom denna typ av kommersiell juridik. Tillsammans med vår samarbetande advokatbyrå erbjuder vi ett initialt kostnadsfritt möte.