Bodelning

Bodelning

Vad händer med mitt företag vid skilsmässa eller om någon dör? Det är en fråga som blir aktuell för många företagare. Vi på Wahlgrens kan hjälpa dig att säkerställa framtiden. 

Bodelning vid skilsmässa

Vid skilsmässa eller vid makes bortgång görs en bodelning. Bodelningen vid skilsmässa innebär att man lägger samman makarnas egendom för att sedan dela lika mellan dem. Egendomen som räknas till detta kallas giftorättsgods, vilket är egendom som en make har. Utgångspunkten är att vid en skilsmässa delas all egendom (giftorättsgods) lika.

Bodelning med äktenskapsförord

Om viss egendom inte ska fördelas måste det överenskommas i avtal, man ingår ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan man överenskomma att viss egendom ska vara så kallad ”enskild egendom”. Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen. Det finns formella krav som måste beaktas för att äktenskapsförord ska vara giltiga.

Bodelning om samboförhållande upphör

Om ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Bodelning vid dödsfall

Även vid dödsfall görs bodelning. De som är garanterade att ta del av arvet är bröstarvingar, alltså personer i rakt nedstigande led som barn och barnbarn. Dessa är garanterade sin laglott, vilket totalt är halva kvarlåtenskapen, uppdelat på antal arvingar. I övrigt kan man fritt styra över kvarlåtenskapen genom testamente. Även efterlevande make får ett visst skydd genom att denne får fri förfoganderätt över bröstarvingarnas laglott om det rör sig om gemensamma barn. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. 

Exempel: Om en person (som är gift med två gemensamma barn och ett särkullbarn) avlider och har t.ex. 1 200 000 kr i tillgångar så är hälften av det arvslotten. Är man tre barn så delar man 600 000 kr på tre. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott 200 000 kr direkt. De två gemensamma barnen får vänta på sitt arv till makan dött.

Testamente

Genom testamente kan du bestämma hur egendomen efter dig i framtiden ska fördelas. Du kan t.ex. ange att en viss fastighet ska tillfalla en person, hur aktier i ditt bolag ska fördelas osv. Du kan i testamente också ange att viss egendom som en person får ska utgöra enskild egendom. 

För att testamente ska vara giltigt finns formkrav, bl.a. att det ska bevittnas. Till skydd för make finns dessutom en minimiregel, basbeloppsregeln, vilken ger maken rätt till egendom värde fyra prisbasbelopp, vilket innebär att den efterlevandes arv inte helt kan inskränkas genom testamente.

Enskild egendom

Om du vill säkerställa att viss egendom endast ska tillfalla en viss person t.ex. ditt barn kan du bestämma att den ska utgöra enskild egendom. Vid en framtida bodelning, t.ex. om ditt barn skiljer sig, undantas i den bodelning sådan egendom som är enskild.

Gåva

Det som en förälder ger bort i gåva till sitt barn under sin livstid ska räknas som förskott på arv om det inte anges särskilt att gåvan inte ska räknas som det. Konsekvensen av förskottsarv är att mottagarens framtida arv minskar i och med att förskottet räknas av från arvslotten. Om du vill ge en gåva som inte utgör förskott på arv kan till exempel gåvobrev upprättas.

Gåva mellan makar är det viktigt att komma ihåg att sådan gåvohandling i vissa fall måste registreras hos Skatteverket.

Framtidsfullmakt

Tänk till innan! Med en framtidsfullmakt bestämmer du vem eller vilka som har rätt att företräda dig i framtida ärenden när du inte längre kan sköta dem själv t.ex. på grund av sjukdom, psykisk störning m.m. På så sätt kan du redan nu känna dig trygg i dina beslut och säkra dig inför framtidens oförutsägbara händelser. Framtidsfullmakter är som huvudregel giltiga även efter döden.  

Vi på Wahlgrens kan hjälpa dig med att säkerställa din vilja för framtiden. Hör av dig till oss om du har frågor.