Rutiner vid uppdrag

Wahlgrens Redovisningsbyrå

Wahlgrens rutiner för utförande och avslut av uppdrag


Wahlgrens Redovisningsbyrå AB (nedan ”Wahlgrens”) vill härmed informera er, våra kunder, om rutiner för hur Wahlgrens utför sitt uppdrag och hur avslut av uppdrag rent praktiskt går till.


Uppdragets utförande

Wahlgrens är en auktoriserade redovisningsbyrå, medlemmar i SRF som följer och tillämpar REX – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Ni blir kund hos Wahlgrens genom ingående av uppdragsavtal. Av uppdragsavtalet framgår vilka redovisnings- och bokföringstjänster ni önskar att vi utför samt priserna för dessa. Av uppdragsavtalet framgår även ansvarsfördelningen mellan oss som redovisningsbyrå och er som kund.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är det viktigt att ni som kund efterlever uppdragsavtalet. I detta ingår bland annat att vi behöver få in komplett material vid vissa angivna tidpunkter.

Vi utför vårt arbete enligt gällande lagar och regler samt iakttar god redovisningssed och god yrkessed för redovisningstjänster enligt gällande REX. Vi främjar inte handlingar från kundens sida som strider mot lagen.


Vem ansvarar för bokföringen?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga, liksom vissa stiftelser och ideella föreningar m. fl. Dessutom är alla enskilda personer och dödsbon som bedriver någon form av näringsverksamhet bokföringsskyldiga med undantag av de som hyr ut privatbostadsfastighet. Om du har enskild firma, är det du som företagare som har hela ansvaret. För detaljerade regler se 2 kap. bokföringslagen.

I företag som företräds av en styrelse är det styrelsen som har det övergripande ansvaret. Därutöver finns ett ansvar för bokföringen hos den verkställande direktören och de som i praktiken utför bokföringsarbetet.

Ansvaret innebär att du ska bokföra alla affärstransaktioner på ett korrekt sätt och säkerställa att gällande lagar och regler avseende bokföring efterlevs. Även om du tar hjälp av oss med din bokföring kommer ni inte ifrån ansvaret för att bokföringen sköts korrekt – ni som kund ansvarar alltså för er bokföring.


Uppdragets avslutande

Ett uppdrag upphör när uppdragsavtalet sagts upp och uppsägningstiden löpt ut. Observera att uppsägningstiden för uppdragsavtalet normalt är två månader. När ett kunduppdrag avslutas återlämnas er räkenskapsinformation, dvs:

  • verifikationer,
  • huvudbok,
  • resultat- och balansrapporter,
  • systemdokumentation och behandlingshistorik samt
  • övrigt material som tillhör kunden.

Om ni som kund inte har erlagt full betalning enligt uppdragsavtalet har vi som redovisningsfirma rätt att hålla inne vår egen prestation som säkerhet för fordran. Denna rätt ger oss möjlighet att vägra lämna ut t.ex. SIE-4 fil tills dess det arbete vi utfört är fullt betalt (för mer information om detentionsrätt, se Högsta domstolens avgörande NJA 1982 s. 404).