Bokslut företag

Bokslut i aktiebolag, enskild firma, handelsbolag

Vad är bokslut?

Vad är bokslut och vad betyder det för ditt företag? Bokslut är en sammanställning av bokföringen för året som gått. Alla företag och organisationer måste göra ett bokslut vid räkenskapsårets slut. 

Bokslut och redovisning

Bokslut och redovisning är två ord för samma sak, alltså att sammanställa bokföringen för det gångna året i en verksamhet. Bokföringen är det löpande arbetet som görs och att göra bokslut eller redovisa handlar om att sammanställa bokföringen för att få en korrekt överblick och helhet av verksamheten samt korrekta beslutsunderlag för framtiden.

Ett bokslut är inte något som bara ska ses som ett jobbigt krav från Bolagsverket, det är ett sätt att få en översikt och en rättvis bild över hur ditt företag har presterat under året som gått. Det kan också ge dig värdefulla insikter om din verksamhet och nyttig information inför framtiden.

Upprätta bokslut för ditt företag och din bolagsform

Vilken typ av bokslut du behöver göra beror på vilken bolagsform och/eller ditt företags omsättning. På Wahlgrens Redovisningsbyrå vet vi vad som krävs för varje bolagsform och kan självklart hjälpa till med alla typer av bokslut. Nedan har vi samlat ihop lite information kring vad som gäller för varje bolagsform. 

Bokslut för aktiebolag

Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som skickas till Bolagsverket. Omfattningen och vilka uppgifter som ska inkluderas i årsredovisningen beror på om ditt aktiebolag räknas som stort eller litet. Ett stort bolag ska uppfylla minst två av kriterierna nedan:

 • Nettoomsättning på mer än 80 miljoner – under vart och ett av de senaste två åren ska nettoomsättningen ha varit mer än 80 miljoner kronor.
 • Över 50 anställda – medelantalet anställda ska under vart och ett av de senaste två åren vara fler än 50 till antalet. 
 • Balansomslutning över 40 miljoner – precis som ovan ska balansomslutningen under vart och ett av de senaste två åren vara mer än 40 miljoner kronor.

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

 • Fler än 3 anställda (i medeltal).
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Bokslut handelsbolag eller kommanditbolag

Även för handelsbolag och kommanditbolag finns det olika regler som bland annat baseras på hur stort företaget är och/eller om det har en juridisk person som delägare. 

Revisor i handelsbolag vid juridisk person som delägare

Som regel behövs inte någon revisor i ett handelsbolag eller kommanditbolag. Men bolaget måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det har minst en juridisk person som delägare och om det under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av nedanstående punkter:

 • Balansomslutning högre än 1,5 miljoner
 • Nettoomsättning högre än 3 miljoner 
 • Ett medeltal på fler än 3 anställda 

Revisor i stora handelsbolag

Stora handelsbolag som endast har fysiska personer som delägare behöver ha en auktoriserad revisor om företaget anses vara ett stort handelsbolag. Uppfyller bolaget två eller flera av nedanstående punkter för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren anses det vara ett stort handelsbolag:

 • Nettoomsättning över 80 miljoner
 • Balansomslutning över 40 miljoner
 • Ett medeltal på fler än 50 anställda

Bokslut i enskild firma

Mindre enskilda firmor

För enskild firma finns det olika regler beroende på hur stor omsättning du har. Omsätter du mindre än 3 miljoner räcker det med ett förenklat årsbokslut, medan du om omsättningen överstiger summan behöver du upprätta ett vanligt årsbokslut enligt Bokföringsnämndens K-regelverk.

Ett vanligt årsbokslut innehåller:

 • Balansräkning som redovisar företagets ställning inklusive tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.
 • Resultaträkning som visar det föregående räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.
 • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.
 • Självklart kan ett vanligt årsbokslut upprättas även om den enskilda firman omsätter mindre än tre miljoner kronor.

Större enskilda firmor

En större enskild firma måste upprätta en årsredovisning, det är dock inte så vanligt att en enskild firma räknas som större. 

I dessa sällsynta fall ska den enskilda firman upprätta en årsredovisning enligt Bokföringsnämndens K3-regelverk.

Läs mer om vanligt årsbokslut och årsredovisning för enskilda firmor. 

 

Wahlgrens Redovisningsbyrå upprättar företagets bokslut.

 

Vad är skillnaden på årsbokslut och årsredovisning?

Årsbokslut för företag

Årsbokslutet är en sammanställning av bokföringen från året som gått. Årsbokslutet ger en helhetsbild av hur företaget har presterat och hur företagets situation ser ut vid räkenskapsårets slut. I arbetet med årsbokslutet upprättar och analyserar man bland annat balans- och resultaträkningen. 

Årsredovisning

Årsredovisningen är mer omfattande än ett årsbokslut och ska lämnas in till Bolagsverket. En årsredovisning innehåller ett årsbokslut (balans- och resultaträkning) och mer därtill såsom noter och förvaltningsberättelse som syftar till att förklara verksamheten och året som gått lite djupare. Årsredovisningen ska upprättas senast sju månader efter räkenskapsårets slut och skickas till Bolagsverket som offentliggör den.

Rapport om årsredovisning – en kvalitetsstämpel

Årsredovisningen bör innehålla Rapport om årsredovisning (som tidigare hette Bokslutsrapport), för att visa att den har kvalitetssäkrats av en auktoriserad redovisningskonsult. Det gör att du som företagsledare har ett kvitto och en garanti på att årsredovisningen har utförts korrekt och håller hög kvalitet. Det är även viktigt för företagets förtroendet i dialogen med ledningen, banker, myndigheter och kunder. 

Rapport om årsredovisning kan endast lämnas av en redovisningskonsult som auktoriserats av Srf (branschorganisationen för konsulter inom redovisning, rådgivning och lön) och som följer Rex, vilket är den svenska standarden för redovisning. 

Se till att din årsredovisning/årsbokslut håller en hög standard och inger det förtroende en årsredovisning ska göra – genom att kvalitetssäkra den. Du får ett tillförlitligt beslutsunderlag och intressenterna i företaget får en trygghet i att företaget är professionellt och sköts på ett säkert sätt.

 

Bokslut och avstämningar i företag

Inför årsbokslut och årsredovisning görs alltid avstämningar för att kontrollera att posterna har blivit korrekt bokförda. För att arbetet med årsavstämning, årsbokslut och/eller årsredovisning ska gå så smidigt som möjligt och för att minimera risken för att det finns fel i bokföringen och redovisningen, är en stark rekommendation att man även gör månadsavstämningar. Varje månad genomförs då avstämningar och kontroller på det som bokförts under den gångna månaden. 

Månadsavstämningar vid egen bokföring

Wahlgrens Redovisningsbyrå gör alltid månadsavstämningar med nya kunder som sköter sin bokföring själv. Detta för att vi vill vara säkra på att allt bokförs på rätt sätt. När vi ser att bokföringen sköts korrekt kan vi gå över till kvartalsavstämningar. Vi gör dock alltid fler avstämningar än en gång per år. Upptäcks fel i årsavstämningarna blir arbetet så mycket större och svårare än om man upptäcker det innan.

I arbetet med avstämningar ingår att kontrollera att budget, balansräkning och resultat överensstämmer. Vi stämmer också av mot skatte- och bankkonto, rapporterar in moms, sociala avgifter, preliminär skatt och slutgiltig skatt till Skatteverket. För att det ska bli översiktligt och tydligt för dig som kund får du en rapport som dessutom jämför siffrorna med föregående års siffror. 

Löpande avstämningar är än viktigare i osäkra tider, som under en lågkonjunktur. Det ger dig som företagare en bättre chans att upptäcka om företagets ekonomi är i riskzonen.

 

Hur gör man ett bokslut?

Ett bokslut är ett omfattande arbete för stora företag med många verifikationer och ekonomiska händelser företaget har haft under året. Omfattningen av arbetet påverkas också av hur väl förberedd du är och hur du har hanterat den löpande bokföringen.

Om du vill hantera företagets bokslut själv har Wahlgrens Redovisningsbyrå sammanställt en guide för vad du ska tänka på och vad du behöver göra för att skapa ett bokslut. 

Guide till bokslut för företag

Förbered bokslut

För att bokslutet ska gå så smidigt som möjligt är det bra att förbereda det som går, innan själva bokslutet ska sammanställas.

 • Planera en eventuell inventering och se till att du har tillräckligt med korrekt informerad personal för att genomföra den korrekt på utsatt tid. 
 • Uppdatera allt som går att uppdatera, anläggningsregister, leverantör- och kundreskontralistor, reservera obetalda förfallna fakturor som osäkra och kontakta leverantörer för att få kreditfakturor utagerade.
 • Kontrollera underlag för pensionsinbetalningar för att beräkna löneskatt korrekt. 

Beställ engagemangsbesked

Efter bokslutsdagen ska du beställa ett engagemangsbesked från banken. Observera att detta inte är samma sak som ett årsbesked. Engagemangsbeskedet redovisar alla engagemang hos banken, vilket utöver tillgångar och skulder även inkluderar panter, garantier, borgensåtaganden, hypotekslån och krediter.

Bokför och betala

Bokför och betala leverantörsfakturor och, håll koll på vilka som gäller nästkommande år och periodisera kostnaderna korrekt. Bokför alla händelser så att du vet att du säkerställer att allt är med i bokföringen. Stäm av balanskonton och resultatkonton. 

Se till att hålla koll på förutbetalda kostnader och intäkter, alltså de kostnader och intäkter som är bokförda för året men som gäller nästa år. Nästkommande år ska de bokas om och bokföras på korrekt konto. Periodisera även intäkter och kostnader som kommit året efter som ska belasta bokslutet.

Genomgång av balanskonton

Balanskonton är de som redovisar eget kapital, tillgångar och skulder. Det kallas balanskonton för att de två varianterna av konton, tillgångskonton och skuldkonton, ska vara i balans vid räkenskapsårets slut. Med andra ord ska siffran, summan på den sista raden, vara exakt lika i de båda delarna.

Använder du dig av BAS-kontoplanen har balanskontona nummer 1000 till 2999. Där de som börjar på 1 är tillgångar och de som börjar på 2 är skulder och kapital. 

Ha koll på bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner är sätt att jämna ut resultatet för företaget över åren, till exempel genom att kvitta vinsten år ett med förlusten år två. Den vanligaste bokslutsdispositionen är periodiseringsfond. Det finns olika regler för hur du ska bokföra bokslutsdispositioner för aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Du kan läsa om fler bokslutsdispositioner på Skatteverkets hemsida. 

Hantera företagets skatt

Från inkomståret 2021 är bolagsskatten för aktiebolag i Sverige 20,6% och egenavgifter för enskilda firmor 28,97% för 2023. För aktiebolag ska du räkna fram skatten och bokföra detta, både den inkomstskatt du beräknas få och den skatt du ska betala. Observera att andra regler gäller för handelsbolag, enskild firma och andra bolagsformer.

Lön för anställda

Har du anställda i företaget tillkommer ett arbete med att kontrollera semesterlöneskuld och beroende på anställningsform ska det möjligtvis in i bokslutet och belasta det aktuella resultatet. Lön till anställda och allt som kommer med det, är komplicerat och vi rekommenderar att du tar hjälp av en auktoriserad lönekonsult för att det ska bli korrekt redovisat och för att dina anställda ska få korrekt lön och semesterlön.

Sammanställ bokslutet

I och med att skatten har beräknats och förts in i bokslutet har du gjort klart din resultaträkning för ditt aktiebolag.

Ta hjälp med företagets årsbokslut/årsredovisning

Årsbokslut och årsredovisning är ett omfattande arbete som behöver bli korrekt. Känner du dig det minsta osäker är vår starka rekommendation att du tar hjälp från en auktoriserad redovisningsbyrå. Hör av dig till oss för ett gratis inledande samtal.

Få hjälp med företagets bokslut av Wahlgrens Redovisningsbyrå