Moms i samfällighet

En samfällighet upprättas ofta när det finns ett område eller en byggnad som är gemensam för flera medlemmar och som innebär en kostnad för underhåll eller liknande. Samfälligheten sköts oftast av en samfällighetsförening, och sedan februari 2022 ska dessa föreningar momsregistreras.

Exempel på vanliga uppdrag för samfällighetsföreningar är att förvalta en väg, en lekplats, en förrådslänga, parkeringsplatser eller en småbåtshamn. Medlemmarna i samfälligheten betalar sin andel av kostnaderna, och på dessa ska moms läggas till.

Moms samfällighet

Ny bedömning om samfällighetsföreningar

Tidigare var samfällighetsföreningar endast momspliktiga när det gällde att leverera och sälja varor och tjänster till icke-medlemmar. Den nya bedömningen som Skatteverket har gjort kring moms för samfällighetsföreningar baserar sig på EU-dom från december 2020. Domen som då kom gällde en tysk samfällighetsförening som i EU-domstolen fick rätt att momsbeskatta el till både medlemmar och icke-medlemmar.

På vad ska moms läggas till?

Samfälligheten debiterar sina medlemmar och dessa betalar sin andel av samfällighetens kostnader. Andelen ska vara beslutad om och angiven i debiteringslängden, beloppet för varje andel bestäms på årsstämman. Medlemmarnas kostnad kallas debiterade belopp eller uttaxerat belopp, och det är på dessa som moms nu ska läggas på.

Samfällighetsföreningen ska dessutom ta ut moms på andra ersättningar från medlemmarna. Det kan till exempel vara betalningar för tjänster eller varor som går genom samfällighetsföreningen vidare ut till medlemmarna, eller separata betalningar som görs utöver den medlemsavgift som betalats baserat på medlemmens andel.

Skyldigheter i och med nya momsregler

I och med att samfällighetsföreningar måste momsregistrera sig kommer också en skyldigheter att lämna in en momsdeklaration, som alla momsregistrerade företag och föreningar måste lämna in. Beroende på omsättning behöver momsdeklarationen lämnas in olika ofta. En förening med en årsomsättning på mindre än en miljon behöver bara deklarera moms en gång per år. Föreningar med en årsomsättning på mer än en miljon ska deklarera momsen en gång per kvartal. Det vanligaste är dock att det räcker med en gång per år eftersom samfälligheter vanligtvis är en liten förening med ett begränsat antal medlemmar.

Hjälp med er momsdeklaration

 

Hör av er till Wahlgrens Redovisningsbyrå för att få hjälp att upprätta en korrekt momsdeklaration.

Kontroll över momsen

Reglerna kring moms i samfälligheter innebär inte bara att en momsdeklaration ska upprättas. Det innebär även att moms måste läggas på medlemmarnas debiterade belopp. Har det inte gjorts under året är det bra om du tar hjälp av en erfaren redovisningsbyrå för att få föreningens ekonomi korrekt. 

 

Undantag från reglerna kring moms i samfälligheter

Om samfällighetsföreningen har en årsomsättning på mindre än 80 000 kr är föreningen befriad från moms. Föreningen kan dock välja att momsregistrera sig ändå.

Många samfällighetsföreningar är bildade för att tillsammans stå för underhållet av en eller flera vägar. Om så är fallet och föreningen får statsbidrag från Trafikverket för enskilda vägar ska summan inte räknas med i omsättningen.

Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälper samfälligheter

På Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälper vi samfällighetsföreningar att upprätta en korrekt momsdeklaration och ser till att föreningen är medvetna om sina övriga ekonomiska skyldigheter. Vi har lång erfarenhet av alla typer av ekonomiska uppdrag, för företag, föreningar och andra organisationer. Våra auktoriserade redovisningskonsulter ser till att ni slipper otrevliga överraskningar eller onödiga fel som kan orsaka böter eller andra kostnader. 

Med oss som er ekonomiska partner kan ni känna er säkra på att föreningens ekonomi är i trygga händer, att rapporteringen blir korrekt och att den lämnas in i rätt tid. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa din samfällighetsförening.