Starta eget företag

Wahlgrens Redovisningsbyrå erbjuder ett paket med fast pris för dig som ska starta eget och vill ha professionell hjälp med ekonomi och bokföring i företaget. Det finns det mycket att tänka på, vi vägleder och hjälper dig genom processen. Boka en gratis konsultation med oss och ställ alla frågor du har innan du bestämmer dig för en redovisningsbyrå.

Starta eget företag

Vi brukar alltid inleda ett nytt samarbete med en timmes gratis konsultation för att du som kund ska känna dig trygg med oss som leverantör av ekonomitjänster och redovisning. Självklart kan du boka en timmes konsultation utan att det finns något krav på att bli kund. 

Hjälp med bokföring för nystartade företag

Redovisning, löpande bokföring och ekonomi i stort är viktigt att hålla koll på när du startar eget företag. Och det är inte bara viktigt för att du ska kunna skicka in ditt bokslut till bolagsverket utan även för att hålla koll på hur det går för verksamheten. Att hålla koll på intäkter och kostnader gör att du har en bättre förutsättning att skapa ett blomstrande företag.

 

Wahlgrens starta eget-paket

Wahlgren har satt ihop ett paket för dig som ska starta eget. I paketet har vi tagit med allt som är viktigt när det kommer till bokföring och ekonomi för ett nystartat företag.

Paketet kostar 22 000 kr per år och du har då en primär kontaktperson hos Wahlgrens Redovisningsbyrå som du kan kontakta om du har frågor eller funderingar. Bakom kontaktpersonen finns också ett team som finns till hands om just din kontaktperson inte är tillgänglig. 

Det här ingår i Wahlgrens starta eget-paket:

  • En timmes inledande, rådgivande samtal
  • 10 verifikationer/månad
  • 1 lön/månad
  • Bokföring – varje månad
  • Bokslut – en gång om året
  • Deklaration – en gång om året
  • En timmes utbildning i digitalt bokföringsprogram

Boka gratis konsultation

Kontakta oss på Wahlgrens Redovisningsbyrå och boka en timmes gratis konsultation och ta professionell hjälp när du startar eget företag.

Vi ser fram emot att hjälpa dig på vägen när du startar eget företag!

Bokföringsskyldigheter

Följer du inte bokföringslagen och har koll på de bokföringsskyldigheter som kommer med att driva ett företag kan du dömas för bokföringsbrott. I små företag handlar det oftast om ringa bokföringsbrott som ger dagsböter, medan det i fall av grova bokföringsbrott kan ge upp till två års fängelse. Ofta får du dock en chans att rätta till dina misstag och slipper då straff. Hur som helst är det viktigt att som företagare hålla koll på sin ekonomi och sin bokföring, ta därför hjälp av någon som kan redovisning och bokföring.

 

Regelbunden bokföring – grunden för framtiden

Genom regelbunden bokföring håller du koll på dels intäkter och kostnader, dels får du ett underlag att analysera för framtiden. I bokföringen får du en överblick över vilka produkter som genererar mest intäkter, vilka dina bästa kunder är och vad som kostar företaget mest pengar. Utifrån de insikter och kunskaper du får från bokföringen och analysen kan du skapa en budget för framtiden. 

Verksamt.se jämför bokföringen med en skattkarta för företaget, analysen du kan göra utifrån bokföringen är kompassen du ska använda framåt och budgeten du skapar är rodret som du aktivt styr mot målen du har satt upp. Regelbunden bokföringen är grunden till att ta rätt beslut som baseras på fakta och inte på antaganden.  

Digital bokföring för dig som startat eget företag

Vårt erbjudande för nystartade företag gäller både vid traditionell och digital bokföring. I egenskap av att till stor del vara en digital redovisningsbyrå rekommenderar vi dock att du som startar eget företag använder dig av digital bokföring. När vi startar kan vi då hjälpa dig att sätta upp allt som krävs, det är inte så krångligt som det kan låta. Vi kan guida dig till ett verktyg för digital bokföring, sätta upp rutiner som passar dig och samtidigt fungerar för att vi ska kunna sätta samman din bokföring varje månad. 

Bokslut och deklaration

Bokslut och deklaration är något som ska göras en gång per år. Inkomstdeklarationen skickas till skatteverket och årsredovisningen skickas till bolagsverket. Självklart kan du alltid ringa oss om det är något du undrar över, både vad det gäller det löpande arbetet och delarna som sker på årsbasis.

Är du verksam i en bransch där det krävs andra rapporter eller uppgifter till någon myndighet kommer vi självklart att uppmärksamma dig på det och hjälpa dig även med detta. På Wahlgrens Redovisningsbyrå är vi väl insatta i alla branscher och vet vad som krävs när det kommer till den ekonomiska rapporteringen.  

Ansvaret för bokföring inom olika typer av bolag

Aktiebolag

I aktiebolag är det styrelse och VD som är bolagets ledning och som därmed har det yttersta ansvaret för bolagets förvaltning. Dessa bolagsorgan har i egenskap av deras ställning kompetens att besluta i olika frågor och agera utåt. Det som framförallt avgör arbetsfördelningen mellan styrelse och VD är aktiebolagslagen och bolagets arbetsordning (VD-instruktioner m.m.).

Vad gäller bokföringsskyldigheten ska styrelsen se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.

VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Denna uppgift kan sägas komplettera styrelsens kontrollansvar.

Handelsbolag

Utgångspunkten för handelsbolag generellt är att delägarna i så stor utsträckning som möjligt själva ska bestämma sina inbördes förhållanden. Detta kommer också att spegla vem som har ansvaret för att bolaget fullgör sin bokföringsskyldighet. Det är enligt vår erfarenhet sällan reglerat vem av parterna som har ansvaret för bokföringen utan då gäller lagens fördelning. Varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter (lagen om handelsbolag och enkla bolag). I många fall har man således ett delat ansvar för att bokföringsskyldigheten fullgörs.

Enkla bolag

Bokföringsskyldigheten i enkla bolag ligger hos delägarna i det enkla bolaget. I praktiken fullgörs ofta bokföringsskyldigheten i enkla bolag genom en gemensam bokföring.

 

Kommanditbolag

Utgångspunkten är att för den specialform av handelsbolag som benämns kommanditbolag gäller motsvarande som för handelsbolag. En skillnad finns dock. Om inte något annat har avtalats har en kommanditdelägare inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta påverkar även ansvaret för att bolaget uppfyller Bokföringslagens krav.

 

Ekonomiska föreningen inkl. bostadsrättsföreningar

I ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) är det styrelsen som svarar för föreningens organisation och förvaltning medan VD är den som ska ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. I lagen om ekonomiska föreningar understryks skyldigheten för styrelsen att se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen omfattar en tillfredsställande kontroll. Vidare föreskrivs särskilt att VD ska sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Denna uppgift kan sägas komplettera styrelsens kontrollansvar.

Stiftelser

I stiftelser svarar styrelsen eller förvaltaren för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet m.m. enligt BFL eller i förekommande fall, sin skyldighet att föra räkenskaper enligt stiftelselagen. Förvaltaren företräder styrelsen.

Ideella föreningar

För ideella föreningar finns inga särskilda regler om vem som är ansvarig för att föreningen, om den är bokföringsskyldig, fullgör sin bokföringsskyldighet. Utgångspunkten är därför att styrelsen, enligt föreningens stadgar, har ansvaret för att föreningen fullgör sin bokföringsskyldighet.

Information kring hur man startar eget

Information och vägledning från Skatteverket.

Att föra bok – En handledning i bokföring från bokföringsnämnden

Verksamt.se har en film på ämnet.