Bokföringens ABC

Wahlgrens sammanställning av Bokföringens ABC

A) Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna normalt sett inte har ett personligt ansvar för bolagets skulder. För att starta ett aktiebolag krävs en insats på 25 000 kr i aktiekapital. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är av nytta för verksamheten t ex inventarier, maskiner eller dyl.

B) Bokföring

Alla som driver en verksamhet är enligt lag skyldig att bokföra affärstransaktioner. Enligt bokföringslagen skall varje affärshändelse presenteras i både datum- och systematisk ordning.

C) Civilrätt

Civilrätt är den del av juridiken som berör förhållandet mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt, t ex organisationer, företag m.fl. Till skillnad från offentlig rätt som är inrymmer staten (dvs statsrätten, förvaltningsrätten och straffrätten) så handlar civilrätten om relationen direkt mellan enskilda personer, dit också en juridisk person räknas.

D) Deklarera

Att deklarera innebär rapportering till skatteverket ang moms, arbetsgivaravgifter, skatter och inkomstdeklaration bl a.

E) Enskild näringsverksamhet

Som enskild näringsidkare står man utan skydd om företaget skulle hamna i obestånd. Det betyder att ägaren blir personligt betalningsansvarig vid ev skulder men också enskilt ansvarig för tex ingångna avtal.

F) F-skatt

F-skatt är en form av skatt som betalas av den som driver någon form av näringsverksamhet. När man innehar F-skatt har företagaren ett eget ansvar att betala in kommunalskatt, statlig inkomstskatt och sociala avgifter.

G) Gåva

För den som önskar ge en gåva är den numera skattefri så låt generositeten flöda.

H) Handelsbolag

Ett handelsbolag är en företagsform som innebär att det finns två eller flera bolagsmän. Dessa kan vara fysiska eller juridiska personer. I likhet med enskild firma så är det bolagsmännen som är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

I) Inkasso

Inkasso är ett krav om åtgärd från en borgenär (den som lånat ut pengar) mot en gäldenär (den som är skyldig pengar) för att driva in en obetald skuld. Exempel på sådana skulder kan vara obetald hyra, leasingavgifter eller telefonabonnemang.

J) Jämkning

I de fall man önskar betala mer eller mindre skatt än vad som framgår av skattetabellen kan man pröva detta hos skatteverket. Skatteverket gör då en preliminär uträkning där de tar hänsyn till förväntad inkomst och avdragsgilla utgifter.

K) Konkurs

Konkurs är för de allra flesta ett negativt begrepp och betyder att en persons eller ett företags samtliga tillgångar tas om hand för att fördelas mellan de borgenärer som har ett ekonomiskt krav på personen eller företaget. En konkurs föregås av en bedömning av tingsrätten som utreder om det förefaller omöjligt att få personen eller företaget att betala sina skulder utifrån de förutsättningar som presenterats.

L) Lag

Vi vet att juridik kan vara snårigt. Därför har vi lagens bäst ryttare i vårt stall och kan erbjuda alla våra kunder professionell rådgivning inom alla former av juridik som hör till företagandet.

M) Moms

Moms är en skatt som i sista hand betalas i samband med konsumtion i någon form. Näringsidkare betalar moms för de tjänster eller produkter företaget omsätter men kan också kvitta den momsen på produkter eller tjänster som företaget behöver köpa för att bedriva sin verksamhet.

N) Näringsverksamhet

Är ett samlat begrepp för de verksamheter vi tagit upp ovan och betyder en verksamhet som bedrivs av juridisk eller fysisk person, som har ett vinstsyfte och en viss varaktighet.

O) Ombud

Wahlgrens har genom sitt samarbete med en rad professionella aktörer inom ekonomi och juridik tillgång till ombud som kan företräda er och ert företag om det skulle behövas. Ett ombud är en bemyndigad person som genom fullmakt företräder någon annan.

P) Preskription

Preskription är ett juridiskt begrepp som påvisar att rättsliga följder upphör viss tid efter det att brottet inträffat.

Q) Quality

Detta är Wahlgrens ledord, mantra och en av våra starkaste värderingar!

R) Resultaträkning

Resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i företagets bokföringen. Det visar företagets intäkter och kostnader och sedan visar vinst eller förlust.

S) Skatter

Skatter är en omstridd och lagstadgad avgift att betala till staten. Vi på Wahlgrens redovisning ser till att er skatt alltid är korrekt och redovisad i tid.

T) Taxeringsår

Taxeringsår är det år då beskattning sker. Beskattning sker utifrån föregående års(beskattningsårets) inkomster.

U) Utmätning

Utmätning är en mycket tråkig situation att hamna i. Det innebär att skulderna blivit så höga att kronofogden gör en utredning om vilken egendom (fast eller lös) som finns att ta från företaget för att täcka skulderna.

V) Verifikat

Detta är ett bevis på att en affärshändelse ägt rum. Detta kan då t.ex. vara ett kvitto eller ett kontoutdrag.

W) Wahlgrens

Wahlgrens Redovisningsbyrå är din partner som håller dig i handen i både motgång och framgång. Vi värderar lojalitet, flexibilitet och engagemang högt och strävar alltid efter att leverera högsta nivå på service, kvalité och professionalism.

X) Kryssmarkering

Om du finner ett X i dokument från oss betyder det att vi vill göra dig lite extra uppmärksam. Håll utkik!

Y) Yrkande

Ett yrkande kan man lägga fram när man vill framställa ett krav.

Z) Zooma in

Vi på Wahlgrens är experter på att zooma in på till synes omöjliga uppgifter för att hitta kreativa lösningar. Låt oss bli din detektiv i den finansiella djungeln!

Å) Årsredovisning

En årsredovisning är ett av många sätt att sammanställa ett företags räkenskaper under räkenskapsåret.

Ä) Äktenskapsförord

När kärleken blomstrar som mest är det ändå viktigt att komma ihåg att minimera eventuella problem som kan uppkomma senare i livet. Ett äktenskapsförord ger struktur över ägarförhållande inom äktenskapet och är en förutbestämd fördelning om eventuella gemensamma tillgångar.

Ö) Överklagande

Viktigt att komma ihåg att man alltid kan överklaga om man inte är nöjd med ett beslut.

Bokföringens ABC