Lekmannarevisor

Vad är en lekmannarevisor?

En lekmannarevisor är en person som ofta är kunnig inom ekonomi och som får till uppdrag att granska att en verksamhet sköts ändamålsenligt. En lekmannarevisor är inte en kvalificerad revisor som har auktoriserats av Revisorsinspektionen och får heller inte åta sig uppdrag som auktoriserad revisor. 

Lekmannarevisor utför även revision när det inte finns krav på en auktoriserad revisor. I ideella föreningar, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar finns oftast inget krav på en auktoriserad revisor, och då kan en lekmannarevisor utses för att göra revision. I större föreningar, speciellt större bostadsrättsföreningar, brukar det dock vara inskrivet i stadgarna att revisionen ska göras av en auktoriserad revisor. 

Vem kan vara lekmannarevisor?

Även om det inte finns krav på auktorisation på en lekmannarevisor finns det ändå andra krav som måste uppfyllas. 

Lagkrav på lekmannarevisor

Personen som ska göra revision i en förening ska enligt lag:

  • vara myndig, personen måste alltså vara minst 18 år och inte ha en förvaltare.
  • inte vara i konkurs.
  • inte ha näringsförbud eller rådgivningsförbud.
  • vara bosatt inom EES.

Regler för lekmannarevisor

I många ideella föreningar och små bostadsrättsföreningar väljs en medlem till lekmannarevisor. I små föreningar kan det självklart finnas nära relationer mellan styrelse och medlemmen som ska granska verksamheten. Det är dock viktigt att personen som väljs till lekmannarevisor gör en objektiv revision av föreningen, verksamheten och styrelsens arbete. Därför finns det även jävsregler att ta hänsyn till. Dessa är inte lagstadgade, men är regler som bör följas för en tillförlitlig revision. Kortfattat handlar det om att:

  • styrelsemedlem eller tidigare styrelsemedlem inte ska utses till lekmannarevisor.
  • lekmannarevisorn inte ska ha ansvar för bokföringen i föreningen eller hantera föreningens pengar eller kapital på något sätt.
  • personen inte ska ha en skuld till föreningen. 
  • personen inte ska vara i någon typ av beroendeställning till en styrelsemedlem.

Wahlgrens Redovisningsbyrå hjälper er med analys av verksamheten och agerar lekmannarevisor.

 

Skillnaden på auktoriserad revisor och lekmannarevisor

En auktoriserad revisor är en skyddad titel som kräver lång utbildning. 

Kandidatexamen

Först och främst ska personen som vill bli auktoriserad ha en kandidatexamen från ett universitet eller en högskola. Det är inte ett krav att examen ska vara inom ett speciellt område, men självklart underlättar det att personen har en bra grund inom ekonomi för de fortsatta kraven på en revisor. 

Obligatoriska ämnen

När utbildning till revisor sker finns det krav på studier inom några ämnesområden, vilka personen med fördel redan kan ha studerat under sin kandidatexamen. Det är Revisorsinspektionen som har satt kraven för de obligatoriska ämnesområdena.

Praktisk utbildning under tre år

Efter den teoretiska delen behöver den som aspirerar på att bli auktoriserad revisor även arbeta under en handledare i tre år. Handledaren ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor, utan det anses inte den praktiska utbildningen ha genomförts. 

Revisorsexamen

När ovan delar är uppfyllda kan personen genomföra en examination för att bli auktoriserad revisor. Examinationen pågår under två dagar och är ett skriftligt prov på svenska. 

 

Revisor är ett lagkrav

Uppdraget som revisor är lagstadgat och regleras genom Revisorslagen och dess förordning, Förordning (1995:665) om revisorer.

 

 

 

Auktoriserad redovisningskonsult och lekmannarevisor

Wahlgrens Redovisningsbyrå har flera auktoriserade redovisningskonsulter som åtar sig uppdrag som lekmannarevisorer, vi är dock inte auktoriserade revisorer. Hör av dig till oss om du har frågor kring ett revisorsuppdrag så kan vi avgöra om vi kan åta oss arbetet. 

Ta hjälp av lekmannarevisor från Wahlgrens Redovisningsbyrå